Formular

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a zmene a doplnení niektorých zákonov

Spotrebiteľ:                         

Meno a priezvisko: .....................................................................

Ulica a číslo: ...............................................................................

PSČ a mesto: ..............................................................................

Telefón: ......................................................................................

E-mail: ........................................................................................

Predávajúci:                         SMsoft s.r.o.

                                               sídlo: Štefánikova 709/65

                                               IČO: 46516808 DIČ: 2023400830 IČ DPH: SK2023400830

                                               zápis v registri: OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 28812/T

Telefón: 0949219794, e-mail: smsoft@smsoft.sk

  1. Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
  2. Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.eshop.smsoft.sk.
  3. Predmetom odstúpenia je nasledovný tovar:

Názov tovaru: ...........................

Počet kusov tovaru: ..................

Číslo objednávky: ....................

Dátum objednania/Dátum dodania: ...................

Dátum odstúpenia: ...................

  1. Žiadam preto o vrátenie plnej hodnoty mnou zaplatenej kúpnej ceny (v prípade, ak sa odstúpenie týka celého objednaného a dodaného tovaru) alebo čiastočnej hodnoty mnou zaplatenej kúpnej ceny (v prípade, ak sa odstúpenie týka len určitej časti objednaného a dodaného tovaru):

o   v hotovosti *

o   prevodom na účet číslo/kód banky alebo IBAN*: ................................................

*vyberte jednu z možností

 

 

V ............................ dňa .................. 

     ........................................................                                                                                     Meno a priezvisko/podpis